Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel


House of Inner Peace, tevens handelend onder de naam Yoga met Sarah, is als volgt te bereiken:


Postadres: Oude Graafseweg 269, 6543 PP Nijmegen

KVK-nummer: 65000609

BTW-nummer: NL001265273B28

Website: www.houseofinnerpeace.com

E-mail: info@houseofinnerpeace.com

Eigenaar en contactpersoon: Sarah Bierens

         

 Definities                    

1. Opdrachtnemer: House of Inner Peace | Yoga met Sarah

2. Deelnemer of klant: diegene die een door House of Inner Peace | Yoga met Sarah georganiseerde yogales, workshop, training of retraite volgt c.q. wenst te volgen bij House of Inner Peace | Yoga met Sarah.


1. Online trainingen en producten


1.1 Onder online trainingen en producten wordt verstaan: alle trainingen, masterclasses, webinars en producten die via House of Inner Peace worden mogelijk gemaakt.

1.2 Een Deelnemer is ingeschreven voor een training als deze via het boekingssysteem van House of Inner Peace is gekocht.

1.3 De training of het product wordt vooraf via Houseofinnerpeace.online door de deelnemer betaald. Na betaling krijgt de Deelnemer inloggegevens en toegang tot de training en of wordt het product geleverd.

1.4 Door het betalen van een training, product of andere geleverde dienst verklaart de Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van House of Inner Peace | Yoga met Sarah.

1.5 Annuleren is niet mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn of het product is verstuurd. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 14 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

1.6 Deelnemer houdt 1 jaar toegang tot de online training. Na 1 jaar vervalt de toegang.

1.7 House of Inner Peace | Yoga met Sarah heeft het recht de training/cursusovereenkomst op te zeggen of te wijzigen, bij onbehoorlijk gebruik van de training en bij het kopiëren en/of inloggegevens te delen met derden.


2. Coaching


2.1 Onder coaching wordt verstaan: alle 1-op-1 trajecten, losse sessies en voorgesprekken.

2.2. De Deelnemer heeft recht op een eenmalig gratis en vrijblijvend 30 minuten kennismakingsgesprek.

2.3 Het staat House of Inner Peace | Yoga met Sarah vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten geen coaching te willen verlenen aan de Deelnemer. Het staat ook de Deelnemer vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de kennismaking.

2.4 Coaching wordt via de website vooraf aan het coachingstraject of sessie door de Deelnemer betaald. Na betaling krijgt de Deelnemer toegang tot de training (inloggegevens) en wordt de eerste coachingsessie ingepland.

2.5 Door betaling verklaart de Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van House of Inner Peace | Yoga met Sarah.

2.6 Annuleren van een coachingstraject kan alleen via e-mail. Dit kan tot 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail met inlog. Bij annulering van het coachingstraject wordt het bedrag van de Release Your Inner Peace Online Training ingehouden. Dit omdat je inloggegevens hebt ontvangen en toegang hebt tot de online training.

2.7 Het verzetten van een afspraak kan tot 48 uur van te voren. Hiervoor kunnen mogelijk kosten in rekening worden gebracht in verband met huur van een reeds geboekte ruimte.

2.8 House of Inner Peace | Yoga met Sarah heeft het recht, in het geval van overmacht en zonder opgaaf van rede, een individuele afspraak te verzetten.


3. Het boeken van Lessen


3.1 Deelnemers kunnen een losse les via de website en het betaalsysteem Momoyoga/yoga-met-sarah boeken. Daarnaast kun je een 5 of 10 strippenkaart aanschaffen. Deze kaart geeft recht op 5 of 10 lessen. De lessen dienen, in het geval van een 5 strippenkaart, binnen 10 weken gebruikt te worden. Bij een 10 strippenkaart binnen 20 weken gebruikt te worden. Na het verval van de voornoemde periode komen de lessen die nog niet zijn gebruikt te vervallen.

3.2 Alle aankopen (strippenkaarten of losse lessen) zijn persoonlijk en aldus niet overdraagbaar. Restitutie is niet mogelijk. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. House of Inner Peace | Yoga met Sarah zal de deelnemer ruim voor de einddatum van de gekochte strippenkaart berichten over de datum van verval.

3.3 House of Inner Peace | Yoga met Sarah heeft ten minste 3 lesvrije weken per jaar, te weten rond Kerst en Oud & Nieuw, in de zomervakantie en rondom de Zomerfeesten. Een strippenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. House of Inner Peace | Yoga met Sarah bericht je ruim voor de einddatum van je strippenkaart.


4. Betaling, prijswijziging en zichttermijn


4.1 Een workshop, fysieke training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden via een overboeking of contant voorafgaand aan de workshop, training of les.

4.2 De geldende prijzen voor lessen, workshops en trainingen staan op de website en in Momoyoga/yoga-met-sarah en zijn op te vragen bij House of Inner Peace | Yoga met Sarah. House of Inner Peace | Yoga met Sarah behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door House of Inner Peace | Yoga met Sarah, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.


5. Lesrooster


5.1 Het geldende lesrooster voor lessen en workshops staan op Momoyoga/yoga-met-sarah. House of Inner Peace | Yoga met Sarah behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door House of Inner Peace | Yoga met Sarah, vermelding op Momoyoga en/of per e-mail.

6.2 House of Inner Peace | Yoga met Sarah behoudt zich het recht voor om een geplande les, workshop of training te annuleren of te wijzigen als gevolg van overmacht. In het geval van een strippenkaart vindt geen restitutie plaats. In het geval van een workshop of training zal het reeds betaalde geld gerestitueerd worden aan Deelnemer.


6. Deelname en betaling workshop en retraite


6.1 Een Deelnemer kan aan een workshop of retraite deelnemen nadat House of Inner Peace | Yoga met Sarah het volledige bedrag voor deelname aan de les, workshop, training of retraite heeft ontvangen.

6.2 Tot één (1) maand voor de geplande workshop of retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@houseofinnerpeace.com. Binnen 30 dagen voor de geplande datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.

6.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

6.4 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite of workshop, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

6.5 House of Inner Peace | Yoga met Sarah behoudt zich het recht voor de retraite of workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.


7. Aansprakelijkheid


7.1 House of Inner Peace | Yoga met Sarah aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, coaching, training en/of retraites bij of verzorgd door House of Inner Peace | Yoga met Sarah.

7.2 House of Inner Peace | Yoga met Sarah is een gekwalificeerde docent (RYT 250 uur) en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, training of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgt door House of Inner Peace | Yoga met Sarah, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.


House of Inner Peace | Yoga met Sarah adviseert en verplicht het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:


• Raadpleeg een arts voordat je met lessen begint. Zeker als je er niet weet of je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de les, workshop, training of retraite.

• Luister goed naar de instructies van House of Inner Peace | Yoga met Sarah en volg deze op.

• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


8. Winacties


8.1 Winacties worden uitgeschreven door House of Inner Peace | Yoga met Sarah gevestigd te Nijmegen. Op winacties zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.

8.2 Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats via het betreffende social media kanaal van House of Inner Peace | Yoga met Sarah.

8.3 Deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

8.4 Deelnemers verklaren correcte, actuele en complete informatie te geven bij deelname aan een winactie.

8.5 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

8.6 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

8.7 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.

8.8 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8.9 Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres of social media kanaal van House of Inner Peace | Yoga met Sarah.

8.10. House of Inner Peace | Yoga met Sarah kan, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.

8.11 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

8.12 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

8.13 De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door House of Inner Peace | Yoga met Sarah voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

8.14 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

8.15 House of Inner Peace | Yoga met Sarah handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

8.16 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met House of Inner Peace | Yoga met Sarah via info@houseofinnerpeace.com.


9. Geschillen en rechtskeuze


9.1 Op alle offertes en overeenkomsten en/of de totstandkoming daarvan, rechtsbetrekkingen, deze algemene voorwaarden en voorts alle door House of Inner Peace | Yoga met Sarah verrichte werkzaamheden, is Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een workshop, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van coaching en andere producten en diensten van of bij House of Inner Peace | Yoga met Sarah zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar House of Inner Peace | Yoga met Sarah is gevestigd.